Salgs - og leveringsbetingelser

Gældende fra april 2015

1. Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, or-drer og leverancer fra Klingspor A/S, CVR-nr. 24 21 11 42 (herefter ”Klingspor”) til kunden (herefter ”Kunden”).

1.2 Eventuelle aftaler, som ændrer eller supplerer salgs- og leveringsbetingelser, er kun gyldige, såfremt der foreligger skriftlig aftale herom. Kundens særlige betingelser, herunder vilkår i Kundens ordre, er kun bindende for Klingspor, hvis der forligger skriftlig accept heraf.

2. Tilbud og bestilling

2.1 Varer udbudt på Klingspors hjemmeside er alene at betragte som op-fordring til at gøre tilbud. Klingspor forbeholder sig ret til løbende at foretage prisjusteringer i forhold til de udbudte varer uden forudgående varsel.

2.2 Bestillinger fra Kunden accepteres først ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Kunden er forpligtet til at kontrollere, at det i ordrebekræf-telsen anførte stemmer overens med det aftalte. Evenutelle indsiglser mod ordrebekræftelsens indhold skal være kommet frem til Klingspor senest 3 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

2.3 Klingspor forbeholder sig ret til at annullere en ordre som følge af tekniske problemer på hjemmesiden, leveringssvigt, udsolgte varer eller lignende.

3. Anvendelse af Klingspors hjemmeside

3.1 Ved tilmelding som bruger på Klingspors hjemmeside får Kunden tildelt et unikt brugernavn og password.

3.2 Kunden er selv ansvarlig for at opbevare brugernavn og password sik-kert, således at misbrug undgås. Kunden er således selv ansvarlig for bestillinger, som afgives af Kunden, dennes medarbejdere eller andre, som Kunden har givet adgang til brugernavn og password.

3.3 Klingspor forbeholder sig alle immaterielle rettigheder forbundet med hjemmesidens indhold, herunder tekst, grafik, billeder, logoer, soft-ware m.v. Hjemmesidens indhold tilhører således Klingspor og er beskyttet af dansk og international ophavsret, varemærkeret samt anden lovgivning. Kunden er uberettiget til at benytte forannævnte rettigheder uden Klingspors tilladelse, herudner må indholdet ikke sælges, udlejes, udlånes, gengives, fremvises offentligt eller på anden måde benyttes i strid med Klingspors rettigheder.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1 Alle Klingspors priser tillægges moms eller afgift svarende til moms (ved levering i udlandet).

4.2 Betaling sker netto kontant, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.3 Kunden kun har ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modreg-ning i det omfang, at modkravene er ubestridte eller juridisk etablere-de ved endelig dom.

5. Levering

5.1 Levering sker på en af Kunden angivet adresse. Alle order tillægges fragt- og forsendelsesomkostninger, medmindre andet er aftalt.

5.2 Klingspor er efter eget valg berettiget til at foretage delleverancer af det solgte.

5.3 Levering af varer, herunder delleverancer, foretages ex works i over-ensstemmelse med Incoterms 2010. Dette gælder også, selvom Kling-spor har påtaget sig accessoriske forpligtelser såsom forsendelse eller levering.

5.4 Leveringstiden er fastsat af Klingspor efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Kunden modtage meddelelse herom samt såvidt muligt det tidspunktet, hvor levering da kan påregnes at finde sted.

5.4.1 Hvis levering herefter ikke finder sted på det meddelte tidspunkt, er Kunden berettiget til hæve købet, idet Kunden dog forinden skal fremsende skriftlig meddelelse til Klingspor, hvoraf fremgår en rimelig frist, inden for hvilken levering skal ske, og hvoraf det fremgår, at Kunden agter at hæve købet, såfremt levering ikke finder sted inden for den fastsætte frist. Den af Kunden fastsætte frist kan ikke være kortere end 14 hverdage. Ud over retten til at hæve handlen har Kunden ingen misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelse, herunder har Kunden fraskrevet sig retten til erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet økonomisk tab.

5.4.2 Såfremt der foreligger en hindring for levering som nævnt i pkt. 9, udskydes den i pkt. 5.4.1 nævnte frist tilsvarende i det tidsrum, som hindringen består. Kunden kan dog vælge at annullere ordren, såfremt hindringen har bestået i længere tid end 30 dage, og Klingspor kan i så fald kun kræve betaling for allerede leverede varer. Herudover kan ingen af parterne rette krav imod hinanden.

6. Returret

6.1 Leverede varer tages kun retur efter særskilt aftale med Klingspor og med forbehold for retten til et returneringsgebyr på 15 %.

6.2 Varer, der ønskes returneret, skal sendes til Klingspor i ubrugt og ubeskadiget stand. Kunden afholder alle forsendelsesomkostninger.

7. Kreditkøb

7.1 I det omfang det måtte være aftalt, at en vare leveres på kredit, for-beholder Klingspor sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt til Klingspor.

7.2 Ved forsinket betaling kan Klingspor beregne sig morerente fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.

8. Mangelansvar og reklamation

8.1 Ved Kundens modtagelse af varen skal Kunden straks foretage en grundig undersøgelse af det solgte, herunder kvantum og specifikationer.

8.2 Såfremt Kunden ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes over for Klingspor senest 5 hverdage efter, at varen er modtaget på Kundens adresse. Klingspor er berettiget til at afvise reklamationer, som modtages efter udløbet af oven-nævnte frist. Dette gælder dog ikke skjulte mangler, som ikke kunne opdages ved Kundens grundige undersøgelse ved modtagelse af varen.

8.3 Hvis der er tale om materiale- eller fabrikationsfejl, som Kunden ikke har eller burde have opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, gælder en reklamationsret på 12 måneder. Har Kunden ikke reklameret over manglen inden 12 måneder efter leveringsdatoen, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

8.4 Hvis Kunden rettidigt har reklameret over en mangel ved det solgte, kan Klingspor vælge mellem at foretage afhjælpning eller omlevering, hvilket skal ske inden rimelig tid. Såfremt afhjælpning eller omlevering ikke sker inden for rimelig tid, er Kunden berettiget til at hæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 11.

8.5 Forandring af eller indgreb i det solgte uden Klingspors udtrykkelige skriftlige samtykke, fritager Klingspor for enhvert mangelsansvar.

8.6 Efter at risikoen for leverancen er overgået til Kunden, har Klingspor intet ansvar for mangler ud over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse.

9. Force majeure

9.1 Nedennævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begi-venheder, der medfører ansvarsfrihed for Klingspor, når de forhindrer opfyldelsen af aftalen:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, manglende energiforsyning, IT-nedbrud, almindelig vareknaphed og mangler ved leverancer fra under-leverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstå-ende eksempler.

9.2 Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.

10. Produktansvar

10.1 Klingspor er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i Kundens besiddelse. Klingspor er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori varen indgår. Klingspor er ikke ansvarlig for et drifts-tab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

10.2 I den udstrækning Klingspor måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Klingspor skadesløs i samme omfang, som Klingspors ansvar er begrænset efter ovenståen-de. Disse begrænsninger i Klingspors ansvar gælder ikke, hvis Klingspor har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til punkt 10, skal denne part straks underrette den anden herom. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod Klingspor i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af Klingspors leverancer. Klingspors ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningen i Klingspors til enhver tid værende produktansvarsforsikring.

11. Erstatning

11.1 Udover ovenstående fraskriver Klingspor sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tidstab, avance-tab el. lign., som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.2 Eventuelle erstatningskrav mod Klingspor kan på intet tidspunkt over-stige fakturabeløbet for det solgte.

12. Ugyldighed

12.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Lovvalg og værneting

13.1 Alle uoverensstemmelser mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske Købelov. Den Internationale Købelov (CISG) skal hverken helt eller delvist finde anvendelse.

13.2 Retten i Kolding er aftalt er aftalt som værneting for eventuelle tvister mellem parterne.